Reglement GIO2021

Inschrijving

 1. De STICHTING DESIGNLINK biedt deelnemers de mogelijkheid met een inzending mee te dingen naar de toekenning van een ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP.
 2. Mededinging staat open voor de inzender van gebruiksvoorwerpen en kapitaalgoederen, daaronder begrepen die, zelfstandig of in een samenhangend systeem een eindfunctie kunnen vervullen (hierna te noemen objecten) mits: a. ontworpen door een of meer ontwerpers van Nederlandse nationaliteit; of b. geproduceerd of geassembleerd door een ondernemer of onderneming met hoofdzetel in Nederland; of c. geproduceerd of geassembleerd door een buitenlandse ondernemer of onderneming en geïmporteerd door een ondernemer of onderneming met hoofdzetel in Nederland.
 3. Mededingen naar de toekenning van een ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP met een product vindt plaats middels inzending van een ingevuld inschrijvingsformulier, dat de STICHTING DESIGNLINK op aanvraag beschikbaar stelt. Een samenhangend systeem van delen van een product, productieproces, machine of dienst wordt beschouwd als één geheel. Door inzending van een inschrijfformulier onderwerpt de inzender zich aan de bepalingen van dit reglement.
 4. De STICHTING DESIGNLINK kan inschrijfformulieren weigeren die te laat bij haar binnenkomen, onjuist of onvolledig zijn ingevuld of kennelijk worden ingezonden door een persoon of onderneming die niet voldoet aan sub 2 vermelde voorwaarden.
 5. Iedere inzender is per inzending een door de STICHTING DESIGNLINK te bepalen inschrijfgeld verschuldigd. Betaling van dat bedrag geeft recht op mededinging naar de ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP. Als het ingezonden product, productieproces, de machine of dienst wordt onderscheiden met een ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP is een additioneel bedrag verschuldigd dat besteed zal worden ten behoeve van de organisatie en promotie van de erkenningen van DE STICHTING ERKENNINGEN GOED INDUSTRIEEL ONTWERP. Aan toekenning van de SPECIAL AWARD FOR EXCELLENCE zijn geen additionele kosten verbonden.

Inzending

 1. Aan een product kan slechts één keer een ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP toegekend worden. Een product, productieproces, machine of dienst kan opnieuw ter beoordeling ingezonden worden als duidelijk kan worden aangegeven welke substantiële verbeteringen werden aangebracht of doorgevoerd.
 2. DE STICHTING DESIGNLINK kan een inzending, waarvan haar uit het aanmeldingsformulier of op andere wijze blijkt, dat het nog niet in het verkeer is gebracht, van mededinging uitsluiten en doet daarvan schriftelijke mededeling aan de indiener of inzender.
 3. Als de STICHTING DESIGNLINK het inschrijfformulier aanvaardt en indien de inzending een product of een machine betreft, nodigt zij de indiener uit het betreffende product of machine binnen een door haar te stellen termijn aan een door haar op te geven adres indien mogelijk in originali ter beoordeling in te zenden. Die inzending geschiedt voor rekening en risico van de inzender, die geacht wordt voorwerp van inzending op zijn of haar kosten ook tijdens het verblijf onder berusting van de STICHTING DESIGNLINK of elders te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s. Het product of de machine dient behoorlijk gekenmerkt te zijn; bestaat een product of machine uit verschillende onderdelen, dan moet duidelijk aangegeven worden dat en hoe deze bij elkaar behoren. De indiener dient het product of de machine geassembleerd op de door de STICHTING DESIGNLINK gestelde locatie aan te leveren.
 4. Als het te beoordelen product of de machine te groot of te zwaar is om in originali aan de STICHTING DESIGNLINK te doen toekomen dienen haar zodanige duidelijke afbeeldingen van het uit- en inwendige van het product of de machine, vergezeld van de nodige beschrijvingen en gebruiksaanwijzingen, te worden toegezonden, zodat de jury bedoeld sub 18 in staat wordt gesteld te beoordelen in hoeverre het product of de machine voldoet aan de sub 14 vermelde criteria. Ieder product of machine dient duidelijk gekenmerkt te zijn.
 5. Als de STICHTING DESIGNLINK het inschrijfformulier aanvaardt en indien de inzending een productieproces of dienst betreft, dient een uitvoerige beschrijving van dit proces of deze dienst tezamen met een reproductie van een ontwerp- of constructietekening, dan wel een schema, CAD- model een schaalmodel of videoband te worden bijgevoegd. Iedere beschrijving, schaalmodel, reproductie of band dient behoorlijk gekenmerkt te zijn.

Beoordeling

 1. Een inzending komt slechts in aanmerking voor een toekenning van een ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP wanneer:

a. het nieuw is, in die zin niet ouder dan drie jaar (nieuwheid);
b. aantoonbaar een toepassing heeft gevonden, dat wil zeggen een of meerdere malen werd toegepast of uitgevoerd;
c. het voldoet aan wettelijke en milieueisen (respect);
d. het voldoet aan de eisen waarvoor het werd gemaakt of ontworpen;
e. het in voldoende mate zijn primaire gebruiksfunctie en technische functie vervult dankzij de gebruikte materialen en constructie, mede gezien uit een oogpunt van bedrijfszekerheid, beoogde duurzaamheid (functionaliteit);
f. er adequaat rekening is gehouden, door materiaalkeuze, productiewijze, bepaling van energieverbruik tijdens gebruik en mogelijk hergebruik, met de gevolgen voor het milieu (respect)
g. het een aantoonbare en door afnemer(s) te bevestigen (referentie en effect) toegevoegde waarde (oorspronkelijkheid) te bezitten t.o.v. eerder of vergelijkbare producten of ontwerpen (originaliteit)

 1. Naast de ERKENNINGEN GOED INDUSTRIEEL ONTWERP zal een extra onderscheiding worden toegekend, namelijk de SPECIAL AWARD VOOR EXCELLENCE. Voor elk van de in sub 6 vermelde beoordelingscriteria zal een inzending worden geselecteerd voor een onderscheiding met de SPECIAL AWARD VOOR EXCELLENCE.
 2. De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit personen met bijzondere deskundigheid op het gebied van vormgeving, productie- of procestechnieken, werktuigbouwkundig of industrieel ontwerpen.
 3. De STICHTING DESIGNLINK kan een van haar bestuursleden afvaardigen om zitting te nemen in de jury. De STICHTING DESIGNLINK maakt tijdig de namen der juryleden bekend telkens als de mededinging naar de ERKENNINGEN GOED INDUSTRIEEL ONTWERP en de SPECIAL AWARD VOOR EXCELLENCE opengesteld wordt. Een lid van de jury dat bemoeienis heeft gehad met het ontwerpen, de productie of assemblage van een inzending, onthoudt zich van de jurering van deze inzending.
 4. De jury neemt kennis van de inzendingen in natura, respectievelijk van de sub 8, 9 en 10 bedoelde documentatie. Als de jury het wenselijk acht de productie of assemblage van een product, productieproces, machine of dienst in ogenschouw te nemen daar waar deze plaats vindt dan is de inzender verplicht daartoe gedurende de normale werktijd de gelegenheid te geven aan een of meer leden daarvan, zulks op kosten van de inzender naar redelijkheid vast te stellen. Blijft de inzender daarmee in gebreke dan heeft de jury het recht het desbetreffende product, productieproces, machine of dienst van verdere mededinging uit te sluiten zonder dat de inzender aanspraak kan maken op restitutie van betaalde kosten.
 5. De jury beslist plenair bij gewone meerderheid van stemmen. De beslissing over het al of niet toekennen van een ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP of een SPECIAL AWARD VOOR EXCELLENCE van de jury is bindend en niet voor enigerlei beroep of voor betwisting voor de gewone rechter vatbaar. De jury brengt haar beslissing schriftelijk ter kennis van de inzender ook wanneer deze afwijzend is. Het is niet mogelijk over de uitslag te corresponderen of te discussiëren.
 6. Een inzending zal voor jurering ingedeeld worden in een van de volgende categorieën: * Projectinrichting * Omgevingsinrichting en verkeer * Consumentenproducten * Professionele producten * Voeding * Retail (verkoopondersteuning)

Overige voorwaarden

 1. De indiener van een inschrijfformulier en de inzender van een product, productieproces, machine of dienst of van documentatie als in sub 6 of 7 bedoeld staat er jegens de STICHTING DESIGNLINK voor in, dat de inzending geen inbreuk maakt op enig auteursrecht, recht van tekening of model of octrooi en voldoet aan alle desbetreffende wettelijke veiligheidsvoorschriften. Noch de STICHTING ERKENNINGEN GOED INDUSTRIEEL ONTWERP, noch de leden van de jury zoals bedoeld in sub 18 aanvaarden te dier zake enige aansprakelijkheid. 
 2. xxxxDe inzender van een product, productieproces, machine of dienst is verplicht het product, productieproces, machine of dienst in ontvangst te nemen ter plaatse waar het zich bevindt, en op zijn kosten af te voeren. Bij gebreke heeft de STICHTING DESIGNLINK het recht het product, productieproces, machine of dienst voor rekening en risico van de inzender op de best mogelijke plaats op te (doen) slaan.
 3. Als aan een inzending een ERKENNING GOED INDUSTRIEEL ONTWERP is toegekend, heeft de STICHTING DESIGNLINK het recht doch niet de verplichting dat te exposeren en in afbeelding te publiceren in de media (gedrukt of anderszins) waarvan zij zich pleegt te bedienen.
 4. Publiekelijke mededelingen voor reclamedoeleinden in het kader van de toekenning van de ERKENNINGEN GOED INDUSTRIEEL ONTWERP en de SPECIAL AWARD VOOR EXCELLENCE mogen slechts worden gedaan over een door de STICHTING DESIGNLINK beoordeeld product, productieproces, machine of dienst of dienst, en niet over een inzending waarvan het in- of uitwendige enigerlei gewijzigd is, ook al zou dat een verbetering betekenen. Men mag alleen gebruik maken van het door de STICHTING DESIGNLINK geleverde officiële logo van de ERKENNINGEN GOED INDUSTRIEEL ONTWERP.

Advertisement

De onafhankelijke Stichting Designlink staat voor een professionele designketen. Het lidmaatschap van Designlink is in de meeste gevallen gratis. Netwerkleden worden actief geïnformeerd over projecten, profiteren van kennis, maken deel uit van een uniek netwerk van designprofessionals en genieten korting op de activiteiten.